Notes de premsa

El servei d’Atenció Domiciliària i Better Care creen una aplicació clínica digital que permet integrar i intercanviar dades entre professionals i usuaris en temps real
El servei d’Atenció Domiciliària i Better Care creen una aplicació clínica digital que permet integrar i intercanviar dades entre professionals i usuaris en temps real 150 150 Better Care

El servei d’Atenció Domiciliària i Better Care creen una  aplicació clínica digital que permet integrar i intercanviar  dades entre professionals i usuaris en temps real

 • L’aplicació clínica BC Sentinel permet fer un seguiment personalitzat dels  usuaris que reben atenció des dels diferents dispositius del servei d’Atenció  Domiciliària, com l’hospitalització a domicili o PADES 
 • El projecte ha rebut diversos reconeixements en el camp de la innovació, entre  els quals, la Beca e-HEALTH del COMG o el 3r Premi CSC Impulsa 2022 
 • Es busca la transversalitat del projecte treballant per exportar-lo a altres equips  i serveis de la Corporació com l’Atenció Primària o Farmàcia.  

26 d’abril de 2023 – El servei d’Atenció Domiciliària Integral (ADI) de la Corporació  de Salut del Maresme i la Selva, ens sanitari públic que gestiona diversos centres de salut  entre els quals es troben els hospitals de Calella i Blanes, juntament amb Better Care,  companyia biotecnològica que desenvolupa solucions de programari basades en intel·ligència  artificial per al monitoratge continu del pacient, han creat una plataforma digital, BC Sentinel,  un aplicatiu clínic per al monitoratge i la gestió de pacients a domicili que permet la integració  automàtica i a temps real de les dades registrades pels dispositius mèdics i el registre de  l’administració farmacològica. 

La plataforma agrupa dades provinents de diverses fonts: les de la història clínica, les  introduïdes pels professionals d’ADI i les que generen els propis usuaris des dels seus domicilis  mitjançant una aplicació. Així, els sanitaris disposen d’una gran quantitat d’informació  per desenvolupar una pràctica clínica de màxima qualitat. Aquesta iniciativa, que ja ha  rebut diversos reconeixements, es vol exportar a altres equips i serveis de la Corporació, com  l’Atenció Primària, Farmàcia o Consultes Externes.  

BC Sentinel està formada per una plataforma mHealth web que els professionals poden  consultar des del despatx mitjançant l’ordinador o des dels mateixos domicilis a través de  tauletes amb connexió a internet.  

A més, compta amb una aplicació mòbil que els usuaris es descarreguen gratuïtament i que els  professionals de salut activen i configuren segons el perfil d’ingrés.

En aquesta APP els usuaris introdueixen periòdicament les seves constants vitals i responen als  qüestionaris clínics que els professionals han assignat en funció del seu perfil i que els ofereixen  informació com el monitoratge de PREMS i PROMS o un càlcul automàtic d’scores i gràfics de  l’evolució del estat del pacient. Totes les dades generades des dels diferents dispositius  (termòmetre, tensiòmetre, saturador i balança) s’introdueixen a través del sistema Bluetooth®  a l’APP i queden integrades directament a la història clínica de l’usuari. Així la informació està  disponible en temps real per a tots els professionals sanitaris tant de la Corporació com de fora  de l’organització que hagin d’atendre a aquestes persones. 

D’aquesta manera, els usuaris agafen un rol actiu en el seu procés de salut i no són únicament  receptors de serveis. A més, el fet que els usuaris utilitzin els seus propis dispositius mòbils i no  se’ls hagi de facilitar tauletes o altres dispositius facilita molt la implantació del projecte.  

Des que es va iniciar el projecte, novembre del 2022, s’han introduït un total de 182 usuaris a  la plataforma, dels quals 74 han estat monitorats. Actualment s’està portant a terme un estudi  per avaluar quin impacte clínic ha tingut el seguiment que s’ha fet a través de la plataforma en  aquells pacients amb majors índexs de descompensacions i reingrés a causa de patologia  respiratòria crònica o bé descompensacions mixtes de patologia respiratòria i cardíaca, un cop  han rebut l’alta mèdica. Actualment, tots els professionals de l’Hospitalització a Domicili de la  Corporació estant utilitzant l’eina i des que es va implantar ja s’han introduït i integrat a la  història clínica un total de 10.310 mesures com són la temperatura o la tensió arterial, entre  molts d’altres.  

Projecte multidisciplinari 

BC Sentinel ha estat un projecte co-dissenyat entre l’Atenció Domiciliària i Better Care. Per  aconseguir millorar la usabilitat tant de professionals com d’usuaris finals, van participar donant  la seva visió i perspectiva amb relació a l’experiència d’usuari, cosa que ha permès aportar una  solució real a les necessitats detectades des del servei. 

Així mateix, el fet de comptar amb la participació d’usuaris finals ha permès aconseguir una APP  molt senzilla d’utilitzar i molt intuïtiva permetent salvar la bretxa digital entre les persones  usuàries. Cal tenir en compte que més del 80% dels pacients ingressats a hospitalització a  domicili l’any 2022 tenien més de 65 anys, i el 30% eren majors de 85.  

Diversos reconeixements a la innovació  

BC Sentinel és un projecte exitós que ha rebut diversos reconeixements. Ha estat guardonat  amb la Beca e-HEALTH COMG 2022 del Col·legi Oficial de Metges de Girona (desembre 22), ha  estat reconegut en la 21a edició Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària de la Fundació 

Mutuam Conviure (novembre de 2022), ha estat premiat amb el 3r Premi CSC Impulsa 2022 del  Consorci de Salut i Social de Catalunya (setembre 22), també ha rebut la Beca per a la Recerca  en Atenció Hospitalària i Sociosanitària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de  Catalunya i de Balears (abril 22) i ha rebut el premi al millor projecte d’investigació de la I  Jornada de Recerca de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (octubre 21). 

 

Per a més informació o gestió d’entrevistes 

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Departament de Comunicació  

Maria Sistachs  
619 78 13 73 
msistachs@salutms.cat
comunicacio@salutms.cat 

Verónica Caro 
653 73 16 09  
vcarofrias@salutms.cat
comunicacio@salutms.cat 

Web: www.salutms.cat 
Facebook: @CorporacioSalutMS  
Twitter: @CorpoSalutMS  
Linked-In: @Corporació de Salut del Maresme i la Selva 
Instagram: @corposalutms 

Better Care – Levin Institutional Health Affairs

Paula Pérez 
628 63 31 22 
paula.perez@levincc.com 

Belén Fernández 
636 042 730 
Belen.fernandez@levincc.com 

Web: www.bettercare.com 
Linked-In: https://www.linkedin.com/company/better-care
Twitter: https://twitter.com/bcarehealth?lang=es 

 

Sobre Better Care 

Better Care és una companyia biotecnològica que desenvolupa solucions de programari innovadores basades en intel·ligència artificial per facilitar i optimitzar la gestió hospitalària i la pràctica clínica de l’equip sanitari i la millora del diagnòstic del pacient.

Sistema de conectividad global 

Better Care permet la connectivitat centralitzada i interoperable de les dades biomèdiques que genera el pacient en qualsevol punt de la ruta assistencial, dins i fora de l’hospital. Better Care ofereix la primera plataforma d’integració de dades compatible amb tots els dispositius i fabricants que conviuen en un hospital.

L’ICS col·labora amb Better Care en la integració de les dades biomèdiques dels 162 quiròfans de la xarxa hospitalària
L’ICS col·labora amb Better Care en la integració de les dades biomèdiques dels 162 quiròfans de la xarxa hospitalària 150 150 Better Care

El Institut Català de la Salut (ICS) ha implantado una solución informática corporativa dentro del proyecto de digitalización y almacenamiento de los datos biomédicos producidos por los diferentes equipos ubicados en las torres de anestesia de los quirófanos de los hospitales. La nueva plataforma ha sido diseñada por Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente.

El nuevo sistema, con un coste anual de 258.000 €, permite que los datos biométricos generados por las torres de anestesia de los 162 quirófanos puedan compartir datos durante el tiempo que dure la monitorización de cada paciente atendido en el quirófano, ahorrando la tarea de registro de datos por parte del profesional sanitario, ya que el sistema los recoge automáticamente de los dispositives de quirófano. El objetivo es reducir y optimizar la carga de trabajo del equipo clínico al permitir que grandes cantidades de datos se revisen a la vez y que se incorporen al sistema de información de los hospitales (ARGOS), lo que facilitará la toma de decisiones y permitirá una mejor atención del paciente durante el proceso quirúrgico.

Los quirófanos son entornos complejos en los cuales todo el equipo operatorio está sometido a una gran exigencia y a labores de elevada atención y precisión. Durante los últimos años, la llegada de numerosas tecnologías avanzadas ha convertido estas áreas en lugares más complejos y con numerosos dispositivos y pantallas.

Con el objetivo de facilitar la labor de los profesionales sanitarios y de garantizar la máxima seguridad del paciente, BC Link, el sistema diseñado por Better Care se encargará de integrar, procesar e interpretar todos los datos (ondas, signos vitales, tendencias y alarmas) de los dispositivos conectados al paciente en tiempo real, así como de formular hipótesis y predecir eventos críticos gracias a la inteligencia artificial. Además, el nuevo software es compatible con todos los fabricantes que conviven en un hospital; esto facilita la operatividad de esta tecnología y optimiza el tiempo y los recursos humanos y técnicos.

Asimismo, todos estos parámetros y señales de las áreas quirúrgicas de los hospitales del ICS se integrarán de manera automática en su Repositorio global de variables (*RGV) y de ahí a la Estación de Trabajo Clínica del Sistema ARGOS, facilitando la monitorización del paciente de manera remota.

En este sentido, el proyecto alcanza todas las áreas quirúrgicas pertenecientes a los hospitales de la red del ICS: el Hospital Universitario Vall d’Hebrón, el Hospital Universitario de Bellvitge, el Hospital Universitario Germans Trias, el Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta, el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta y el Hospital de Viladecans y el Hospital de Santa Caterina (IAS), a través de un convenio con el ICS.

Este sistema se ha iniciado con pruebas piloto a lo largo del mes de septiembre y será implementado en todos los hospitales de forma progresiva, conjuntamente con la nueva Estació de Treball Quirúrgica de l’Anestesiòleg, en el proyecto ARGOS, SALUT 4D.

“Nuestro trabajo durante más de 12 años de la mano de gestores hospitalarios nos ha permitido adaptar nuestras soluciones para dar respuesta a las necesidades reales de la gestión sanitaria y la práctica clínica. Es un honor formar parte de este gran proyecto del ICS y aportar todo nuestro conocimiento y experiencia en inteligencia artificial e interoperabilidad de datos aplicada al entorno quirúrgico”, ha explicado Xavier García, director general de Better Care.

El nuevo Sistema de información asistencial cumple los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (*LOPD), del Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal (*RO 994 / 1999), y de toda otra norma relacionada que esté de aplicación, garantizando la máxima seguridad de los datos tratados y de su almacenamiento.

Las áreas de cada centro son:

ÁREA QUIRÚRGICA NÚMERO DE QUIROFANOS
Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 45
Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari de Bellvitge 31
Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 29
Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 11
Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Santa Caterina (IAS) 7
Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 14
Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari Joan XXIII 14
Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 8
Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Viladecans 3
Better Care, única biotecnològica espanyola participant al projecte europeu Intellilung
Better Care, única biotecnològica espanyola participant al projecte europeu Intellilung 150 150 Better Care

Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente, ha ganado la licitación europea para el proyecto INTELLILUNG, puesto que cuenta con una extensa trayectoria y experiencia acumulada en la integración de dispositivos médicos dentro de entornos de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, en concreto, de los sistemas de ventilación mecánica del paciente.

El proyecto INTELLILUNG tiene como objetivo mejorar la atención de los pacientes críticos con ventilación mecánica invasiva, una de las terapias más aplicadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y cuya efectividad se ha hecho más evidente en la lucha contra el Covid-19. Cuando esta no es suficiente, en la mayoría de los casos graves se inicia también la asistencia pulmonar extracorpórea.

Sin embargo, la ventilación mecánica puede ser potencialmente perjudicial, ya que una incorrecta aplicación puede afectar gravemente a los órganos y empeorar la lesión pulmonar del paciente. Por ello, se requiere de una monitorización continua y exhaustiva, así como un amplio conocimiento y la comprensión e interpretación en tiempo real de las múltiples señales y parámetros que generan los dispositivos médicos conectados a un paciente.

A esta necesidad se añaden otras cuestiones relacionadas con la toma de decisiones de los equipos clínicos respecto a la ventilación mecánica y la asistencia pulmonar extracorpórea, no siempre comprensibles por los pacientes y familiares, ya que el flujo de comunicación a menudo es complicado debido a la falta de tiempo y recursos o la capacidad de los pacientes para comprender y asimilar información técnica, entre otros.

Una solución, bastada en la IA, para apoyar la toma de decisiones

Ante este reto, el proyecto INTELLILUNG (AI-DSS) validará y ampliará un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en la inteligencia artificial diseñado para optimizar la aplicación de la ventilación mecánica y la asistencia pulmonar extracorpórea para mejorar el cuidado de los pacientes en la UCI, así como la comunicación entre profesionales sanitarios y los pacientes.

A tal efecto, Better Care colaborará en dos fases del proyecto. En primer lugar, a través de su suite de integración de datos se encargará de la conectividad e integración de todas las ondas y parámetros de los dispositivos médicos que intervienen en el cuidado de estos pacientes. En este sentido, la compañía también analizará las ondas de ventilación mecánica en tiempo real para calcular las asincronías paciente ventilador, cuya detección temprana es un factor de influencia de un mejor pronóstico del paciente[i] y esta pronta identificación es posible gracias a la monitorización continua con tecnología basada en IA.

En segundo lugar, Better Care intervendrá en el envío de todos los datos en tiempo real que generan los distintos dispositivos médicos conectados a un paciente a la plataforma de machine learning. Además, desarrollará un dashboard inteligente que mostrará todos los resultados y permitirá la generación automática de información con un lenguaje sencillo para pacientes y familiares, que ofrezca información altamente individualizada sobre enfermedades y estrategias de gestión de enfermedades basadas en el conocimiento, facilitando una atención de alta calidad para el paciente.

En definitiva, esta nueva solución digital ayudará a reducir y optimizar la carga de trabajo del equipo clínico al permitir que grandes cantidades de datos se revisen a la vez e incorporen en un sistema de apoyo a la toma de decisiones, que se adapta a un paciente y situación específicos. Asimismo, permitirá mejorar la atención al paciente y su pronóstico, gracias a un mayor ajuste en la ventilación mecánica y, en definitiva, una optimización de los costes de la gestión y atención sanitaria.

Además, los socios del proyecto realizarán un estudio multicéntrico retrospectivo y prospectivo para validar INTELLILUNG (AI-DSS) y el software de información al paciente.

Better Care i T-Systems s’uneixen per impulsar la transformació digital del sector sanitari
Better Care i T-Systems s’uneixen per impulsar la transformació digital del sector sanitari 150 150 Better Care
  • Ambas compañías podrán ofrecer soluciones de software para la monitorización de los datos clínicos de los pacientes que facilitarán la toma de decisiones de los profesionales sanitarios
  • Entre las soluciones para hospitales se encuentra BC Link®, que conecta, integra y analiza los datos de todos los dispositivos médicos conectados a un paciente

Madrid, Barcelona.- Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente, para la distribución de sus soluciones más avanzadas de monitorización de pacientes hospitalizados y en el domicilio se ha aliado con T-Systems, filial de servicios de digitalización para empresas y administración pública del Grupo Deutsche Telekom.

“Este acuerdo refuerza nuestro posicionamiento en el mercado y nuestra estrategia de expansión orientada a la transformación digital de la atención sanitaria a través de nuestra cartera de soluciones de software basadas en inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones clínicas y la optimización de la gestión hospitalaria. Estamos encantados de ir de la mano de un aliado de la categoría de T-Systems con tanta experiencia y conocimiento sobre digitalización e innovación.”, explica Xavier García Ordóñez, CEO de Better Care

Gracias a esta colaboración, T-Systems incluye en su porfolio de soluciones para instituciones sanitarias los sistemas desarrollados por Better Care para monitorizar todos los datos clínicos generados por los dispositivos médicos conectados al paciente, en cualquier punto de la ruta asistencial, dentro y fuera del hospital, así como de la información analítica y farmacológica, garantizando la continuidad asistencial.
Better Care ayuda a optimizar la práctica asistencial y la toma de decisiones a través de sus diferentes plataformas, de integración multimarca que pueden ser utilizadas a lo largo de todo el proceso de atención sanitaria mediante distintos aplicativos modulares y personalizables de visualización y explotación de datos. Al mismo tiempo, favorece la interoperabilidad hospitalaria y la gestión de los recursos, y mejora así los resultados en salud de los pacientes.

“Con esta alianza, por un lado, superamos las limitaciones tradicionales que los sistemas de información clínicos tienen para realizar un seguimiento holístico de los pacientes, y por otro, aceleramos la integración de los sistemas de monitorización departamentales independientemente del modelo y fabricante. Conjuntamente abordaremos uno de los mayores retos de nuestra industria, como es la gestión del paciente crónico a domicilio, disminuyendo los reingresos por recaídas y mejorando la adherencia a los planes terapéuticos.”, explica Ramón Puigoriol, Head of Health Sales de T-Systems Iberia.

Soluciones para la monitorización completa y a tiempo real del paciente

Estas soluciones de software innovadoras permiten la conectividad agnóstica, centralizada e interoperable de los datos clínicos generados por el paciente en cualquier punto de la ruta asistencial. Así, dentro de la cartera de soluciones tecnológicas de Better Care se encuentra BC Link®, una solución integral para el seguimiento y diagnóstico del paciente monitorizado que garantiza la continuidad de la información clínica. Además, es un sistema independiente al proveedor que conecta cualquier dispositivo médico del mercado con capacidad de exportar la información.
Los datos registrados por BC Link® se pueden visualizar desde diferentes aplicativos para dar soporte a los profesionales sanitarios en las decisiones clínicas:

 • BC Mview®, módulo de visualización de datos que procesa de manera automática todos los datos del paciente monitorizado, centralizando en una única pantalla toda la información. Permite hacer el seguimiento del paciente en tiempo real y de manera remota a través de una interfaz intuitiva que integra toda su información.
 • BC Workstation®, plataforma que analiza la información clínica mediante el procesado de señal y modelos matemáticos que brindan información de toda la estancia del paciente.
 • BC Tracker, una hoja una hoja digital para servicios críticos para una monitorización 360º de las constantes biomédicas del paciente, con información analítica y farmacológica, en cualquier punto del hospital o fuera de este, para tener una visión completa de la evolución del paciente.
 • BC Sentinel, aplicativo clínico para la gestión de pacientes fuera del hospital que permite la integración automática y a tiempo real de los datos. Consta de una app móvil para el paciente o cuidador donde los profesionales pueden visualizar los resultados.

Así, BC Link® permite el procesamiento conjunto de todos los datos, y con ellos, detecta y predice acontecimientos críticos. Ello es posible gracias a ser una solución agnóstica, centralizada e interoperable, capaz de exportar información de cualquier dispositivo médico.

Para más información o gestión de entrevistas:

Levin Institutional Health Affairs
Raquel Bodas Fernández
636 04 27 30
raquel.bodas@levincc.com
Paula Pérez Doñágueda
628 63 31 22 
paula.perez@levincc.com

Sobre Bettercare

Better Care es una compañía biotecnológica con sede en Sabadell que parte del área de innovación hospital Parc Tauli y que desarrolla soluciones de software innovadoras basadas en inteligencia artificial para facilitar y optimizar la gestión hospitalaria y la práctica clínica del equipo sanitario y la mejora del diagnóstico del paciente.

Sobre BC Link, sistema de conectividad global 

BC Link es la primera plataforma de integración de datos que es compatible con todos los dispositivos y fabricantes que conviven en un hospital.

BC Link integra, procesa, interpreta y almacena los datos para poder ayudar a la toma de decisiones del equipo médico, mejorar el diagnóstico del paciente y, en definitiva, optimizar la gestión hospitalaria. 

www.bettercare.com
https://www.linkedin.com/company/better-care
https://twitter.com/bcarehealth?lang=es

Better Care integra l’empresa DigitoMedica
Better Care integra l’empresa DigitoMedica 150 150 Better Care
 • Con esta operación, Better Care se convierte en un socio tecnológico de primer nivel para acometer la transformación digital del sector sanitario con las soluciones más avanzadas para la monitorización de los pacientes.
 • La nueva propuesta de valor permite una conectividad centralizada e interoperable de los datos biomédicos que genera el paciente en cualquier punto de la ruta asistencial, dentro y fuera del hospital.

Madrid/ Barcelona 12 de diciembre de 2022.- Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente, anuncia la integración de DigitoMedica, empresa especializada en la implantación de plataformas de IoMT para la gestión del paciente monitorizado en atención primaria y especializada, así como en hospitalización domiciliaria.

Con esta integración, Better Care da un paso más en su estrategia de crecimiento y potencia su propuesta de valor para la transformación digital de la gestión hospitalaria, ofreciendo un servicio personalizado que permite monitorizar todos datos clínicos generados por los dispositivos médicos conectados al paciente, así como la información analítica y farmacológica, en cualquier punto de la ruta asistencial, dentro y fuera del hospital, garantizando así la continuidad asistencial.

Partiendo de sus orígenes como proyecto spin off del Instituto de Investigación e Innovación del Hospital Parc Taulí de Sabadell (I3PT), Better Care se convierte así en un socio tecnológico de primer nivel para acometer la transformación digital del sector sanitario con las soluciones más avanzadas para la monitorización de los pacientes. A través de sus diferentes plataformas de integración multimarca que pueden ser utilizadas a lo largo de todo el proceso de atención sanitaria mediante distintos aplicativos modulares y personalizables de visualización y explotación de datos, la compañía ayuda a optimizar la práctica asistencial de todos los servicios hospitalarios y la interacción con el paciente y sus familiares.

“Con esta operación, seguimos avanzando en nuestro plan estratégico, reforzando nuestro posicionamiento como compañía biotecnológica orientada a la transformación digital de la atención sanitaria y aumentando el valor que ofrecemos a los gestores hospitalarios, gracias nuestra cartera de soluciones de software avanzadas y la capacidad de aportar consultoría a través de la gran experiencia técnica y comercial del equipo. Esta nueva estructura nos va a permitir abarcar proyectos más complejos para seguir mejorando cada vez más la gestión y práctica clínica, así como la atención a los pacientes y su entorno”, declara Xavier García Ordóñez, CEO de Better Care.

Interoperabilidad hospitalaria y control remoto del paciente

De la misma manera, la cartera de soluciones tecnológicas de la compañía se amplía y se compone de diferentes módulos, totalmente interoperables entre sí para la gestión del paciente monitorizado durante toda la ruta asistencial.

Entre sus soluciones, se encuentra BC Link de Better Care, plataforma pionera de integración de datos (ondas, signos vitales, tendencias y alarmas) compatible con todos los dispositivos de monitorización compleja conectados a un paciente que permite procesarlos, interpretarlos y almacenarlos en tiempo real para el seguimiento de su estado. Estos datos pueden ser usados en la toma de decisiones del equipo sanitario, la optimización de recursos sanitarios, la formulación de hipótesis médicas e incluso la predicción de posibles eventos críticos. 

Además, BC Link se complementa con dos innovaciones incrementales: BC Workstation, una aplicación que amplía la visualización y permite un análisis avanzado de la evolución completa de un paciente desde la perspectiva cardiológica, hemodinámica y mecánica ventilatoria; y BC Mview, un módulo de visualización que procesa de manera automática todos los datos del paciente monitorizado, centralizando en una única pantalla toda la información y ofreciendo una visión del paciente de manera directa y accesible a través de una interfaz integradora e intuitiva.

Asimismo, Better Care incorpora las soluciones de DigitoMedica, DigiCare y H-Connect, que complementan a BC Link. Por un lado, H-Connect, es un sistema de seguimiento para pacientes agudos y crónicos del servicio de hospitalización a domicilio, compuesto por una app móvil para el paciente o cuidador, y un visor clínico donde los profesionales pueden visualizar los resultados de las mediciones de constantes y encuestas, hacer seguimiento de la adherencia a los tratamientos propuestos, gestionar dispositivos, etc. Por otro lado, DigiCare es una hoja digital y personalizable por perfiles para servicios de críticos, quirófanos y pacientes semi críticos con monitorización multiparamétrica continua. Este se integra con la Historia Clínica del Paciente para mostrar también resultados de analíticas y el plan terapéutico (medicamentos, perfusiones y nutrición administrados en el sistema de gestión de prescripción de farmacia).

Estamos entusiasmados porque a partir de ahora multiplicamos conocimientos, experiencia y tecnología que nos van a permitir ofrecer soluciones más avanzadas que permitan seguir contribuyendo al futuro de la digitalización sanitaria”, explica Juan Manuel Jauregui Becker, responsable comercial en DigitoMedica y ahora Director de Ventas en Better Care.

Un equipo humano altamente especializado

Asimismo, la compañía fortalece su posición en el mercado con la integración de un equipo humano con un alto grado de especialización en el sector, así como la ampliación de su red comercial. Este crecimiento supone aumentar la plantilla a 20 personas y que, además de su sede en Sabadell (Barcelona), suma una oficina en Valencia.

Para más información o gestión de entrevistas:

Levin Institutional Health Affairs
Paula Pérez
628 63 31 22
paula.perez@levincc.com

Sobre Bettercare

Better Care es una compañía biotecnológica con sede en Sabadell que parte del área de innovación hospital Parc Tauli y que desarrolla soluciones de software innovadoras basadas en inteligencia artificial para facilitar y optimizar la gestión hospitalaria y la práctica clínica del equipo sanitario y la mejora del diagnóstico del paciente.

Sobre BC Link, sistema de conectividad global 

BC Link es la primera plataforma de integración de datos que es compatible con todos los dispositivos y fabricantes que conviven en un hospital.

BC Link integra, procesa, interpreta y almacena los datos para poder ayudar a la toma de decisiones del equipo médico, mejorar el diagnóstico del paciente y, en definitiva, optimizar la gestión hospitalaria. 

www.bettercare.com
https://www.linkedin.com/company/better-care
https://twitter.com/bcarehealth?lang=es

Better Care rep la llicència de Health Canada per a BC Link com a producte mèdic
Better Care rep la llicència de Health Canada per a BC Link com a producte mèdic 150 150 Better Care
 • BC Link es una suite de integración de datos capaz de procesar, interpretar y almacenar todos los datos de los distintos dispositivos médicos conectados a un paciente para su seguimiento y toma de decisiones del equipo sanitario
 • A partir de ahora, los gestores sanitarios y equipos clínicos ya podrán utilizar BC Link como herramienta de apoyo para su uso asistencial en Canadá

Madrid, Barcelona 20 de septiembre de 2022.- Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente, ha obtenido la licencia conforme al Reglamento de Productos Médicos de Health Canada, la autoridad canadiense en materia de salud, para BC Link, su suite de integración de datos compatible con todos los fabricantes y dispositivos que están conectados a un paciente en un hospital.

BC Link es una solución tecnológica capaz de centralizar todos los datos de distintos dispositivos médicos conectados a un paciente en una sola plataforma, procesarlos, interpretarlos y almacenarlos para el seguimiento del estado del paciente, la toma de decisiones del equipo sanitario, la formulación de hipótesis médicas e incluso la predicción de posibles eventos críticos.

Como plataforma única de integración de datos, ofrece una compatibilidad total con todos los dispositivos y fabricantes, característica especialmente útil en los centros hospitalarios donde conviven diferentes dispositivos y fabricantes en función de la unidad. 

Interoperabilidad hospitalaria y control remoto del paciente

En este sentido, BC Link proporciona interoperabilidad hospitalaria a través de BC Mview, una aplicación que captura la información clínica de los dispositivos médicos y que es, además, capaz de comunicarse e intercambiar datos con los diferentes sistemas de información que operan en un hospital. BC Mview permite una integración completa con sistemas departamentales, sistemas de almacenamiento de imágenes cardiológicas y Data warehouse, integración de la historia clínica electrónica del paciente, así como con el resto de las áreas del hospital como sistemas IoT, distribución y gestión de alarmas. 

Toda esta tecnología posibilita el continuo asistencial del paciente gracias al flujo constante de datos durante todo su itinerario asistencial, desde el transporte de emergencias, estancia hospitalaria, alta y seguimiento post-hospitalario.

Como parte de la plataforma de conectividad BC Link, se encuentra BC Workstation, una aplicación web diseñada para su uso en áreas de cuidados críticos como UCI, URPA, UCI de cardiología o unidades de Urgencias y que ofrece una visión retrospectiva y centralizada de los datos de toda la estancia del paciente: ondas, tendencias, indicadores avanzados, alarmas, resúmenes de estado e informes.

Esta innovación incremental amplía el acceso a información relevante del paciente, permitiendo al personal asistencial revisar en detalle la evolución completa de un paciente desde el punto de vista de cardiología, hemodinámico y de su mecánica ventilatoria. Además, como todas las aplicaciones de software de Better Care, permite la revisión, en alta resolución, de toda la información clínica monitorizada en los diferentes dispositivos y fabricantes que conviven en un hospital.

BC Workstation permite consultar la información vital detallada del paciente a través de una aplicación web apta para ordenadores, smartphones y cualquier navegador web mediante una interfaz completa e intuitiva. Al mismo efecto, las diferentes pestañas de la aplicación permiten una navegación fácil y progresiva, el seguimiento de eventos, la evolución por tendencias y el análisis cardiológico retrospectivo de forma remota.

Canadá ya podrá ampliar el uso de BC Link a la esfera asistencial

Hasta el momento, la aplicación de BC Link estaba limitada a uno de sus usos, como herramienta de apoyo a la investigación clínica en Canadá. A partir de ahora, con la certificación de la CADTH, los gestores sanitarios y equipos clínicos ya podrán utilizar BC Link como herramienta de apoyo para su uso asistencial.

En concreto, el Dr. Carles Subirà, especialista en medicina intensiva en Althaia Red Asistencial Universitaria de Manresa (Barcelona), hospital en el que lleva utilizando BC Link desde hace más de 10 años, reconoce el gran avance que supone esta nueva certificación para los equipos clínicos canadienses.

El Dr. Subirá, que en estos momentos está desarrollando un proyecto de investigación en el Hospital Saint Michael de Toronto (Canadá) centrado en la detección de asincronías en pacientes con ventilación mecánica durante el sueño y su impacto en la actividad cerebral, explica que “BC Link permite centralizar todas las señales que recogen los equipos conectados a un paciente para procesarlos e interpretarlos, configurándose, así como una herramienta imprescindible para el análisis, la investigación y el continuo asistencial.  Gracias esta certificación, en Canadá ya se podrá utilizar BC Link no solo para la investigación sino también en la esfera asistencial”.

Para más información o gestión de entrevistas:

Levin Institutional Health Affairs
Raquel Bodas Fernández
636 04 27 30
raquel.bodas@levincc.com
Paula Pérez Doñágueda
628 63 31 22 
paula.perez@levincc.com

Sobre Bettercare

Better Care es una compañía biotecnológica con sede en Sabadell que parte del área de innovación hospital Parc Tauli y que desarrolla soluciones de software innovadoras basadas en inteligencia artificial para facilitar y optimizar la gestión hospitalaria y la práctica clínica del equipo sanitario y la mejora del diagnóstico del paciente.

Sobre BC Link, sistema de conectividad global 

BC Link es la primera plataforma de integración de datos que es compatible con todos los dispositivos y fabricantes que conviven en un hospital.

BC Link integra, procesa, interpreta y almacena los datos para poder ayudar a la toma de decisiones del equipo médico, mejorar el diagnóstico del paciente y, en definitiva, optimizar la gestión hospitalaria. 

www.bettercare.com
https://www.linkedin.com/company/better-care
https://twitter.com/bcarehealth?lang=es

Better Care presenta su nueva identidad corporativa
Better Care presenta su nueva identidad corporativa 150 150 Better Care

Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente, ha lanzado su nueva identidad corporativa. La revisión de su identidad visual, así como el nuevo logo y la renovación de la página web, reflejan la consolidación de la compañía con sus más de 12 años de recorrido en el campo de la conectividad de dispositivos y sistemas médicos y en la adquisición y procesamiento de datos clínicos, tanto en España como a nivel mundial. Fruto de esta evolución, la nueva imagen corporativa evidencia la misión de la compañía de conectar conocimiento para mejorar la práctica clínica y la optimización de los recursos hospitalarios y así lograr un mejor cuidado de los pacientes, así como sus valores de innovación, cercanía y transparencia con sus colaboradores. La actualización del logo de la compañía introduce un isólogo en forma de ondas que reflejan de forma gráfica el nuevo lema de la compañía: ‘Connecting knowledge’. Una frase que sintetiza la esencia de Better Care de conectar el conocimiento extraído de los datos de los dispositivos médicos con el conocimiento del profesional sanitario para lograr el mejor cuidado de los pacientes; y también del equipo humano que forma la compañía, que conecta a personas del ámbito tecnológico con el del científico/sanitario. Asimismo, la renovación de su página web corporativa (https://bettercare.es/) con un look & feel más moderno transmite la apuesta de la compañía por la innovación y la tecnología.

El nuevo portal ‘responsive’, que se adapta a cualquier dispositivo móvil, tiene el objetivo de reforzar la relación con los distintos stakeholders. Para conseguirlo, se ha simplificado la estructura de navegación, con un menú principal que presenta en cinco secciones todo el contenido relevante para el usuario, así como información detallada de todas las soluciones que desarrolla la compañía. El nuevo menú es más visual y estructurado, con una distribución más fácil e intuitiva que facilita el acceso a la información para seguir fomentando su cercanía y transparencia. “Desde que fundamos Better Care en el seno del Instituto de Investigación e Innovación del Hospital Parc Taulí de Sabadell (I3PT) en el año 2010, hemos trabajado duro para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras e interoperables que den respuesta a las necesidades reales de los hospitales, profesionales sanitarios y pacientes. En este sentido, con la completa revisión de nuestra identidad corporativa hemos querido reflejar esta evolución y crecimiento exponencial y, en definitiva, comunicar nuestra plena consolidación y siguientes pasos a clientes, socios y potenciales colaboradores”, ha explicado Xavier García, director general de Better Care.

La detección temprana mediante IA de asincronías en la ventilación mecánica en pacientes críticos podría ayudar a mejorar su pronóstico
La detección temprana mediante IA de asincronías en la ventilación mecánica en pacientes críticos podría ayudar a mejorar su pronóstico 150 150 Better Care

Una asincronía en el paciente intubado se produce cuando hay una mala interacción con el respirador. Según los resultados de un estudio de Better Care, compañía biotecnológica que desarrolla soluciones de software basadas en inteligencia artificial para la monitorización continua del paciente, cuando se produce esta asincronía, se asocia con peores resultados clínicos. Por tanto, su detección temprana para la pronta intervención por parte del clínico es un factor de influencia de un mejor pronóstico del paciente.

Estas han sido las principales conclusiones del estudio de cohorte publicado en la revista Critical Care Medicine, en el que han participado las Unidades de Medicina Intensiva del Hospital Parc Taulí de Sabadell y la Fundación Althaia de Manresa, y cuyo objetivo ha sido identificar,  clústeres de asincronías paciente-ventilador, clústeres de doble ciclado y esfuerzos inspiratorios ineficaces en paciente crítico durante la ventilación mecánica e investigar su asociación con la mortalidad, la duración de la estancia en la UCI y la ventilación mecánica mediante la monitorización continua con software de Better Care.

Para identificar asincronías y determinar su potencia y duración, los investigadores realizaron el procesamiento y análisis de las señales del respirador capturadas continuamente y determinaron que, si estas ocurren agrupadas en el tiempo y de manera frecuente se asocia con peores resultados clínicos. En la misma línea, también determinaron que existe asociación entre la duración y potencia con el tiempo de la estancia del paciente en UCI, la duración de la de ventilación mecánica y la mortalidad.

Estos hallazgos comportan un paso más hacia la ventilación mecánica de precisión y la medicina predictiva”, explica Rudys Magrans, investigador principal en el estudio, doctor en ingeniería biomédica y director de investigación y desarrollo en Better Care, puesto que “hasta la fecha se desconocía la influencia de los clústeres de asincronías en el pronóstico del paciente”.

Para anticipar de manera más precisa el pronóstico de los pacientes en UCI, Better Care está profundizando en modelos predictivos que, además de la ventilación mecánica, tengan en cuenta otras variables, como la patología o criterio crítico de ingreso del paciente en UCI, añade Magrans.

La IA, una herramienta de soporte para la toma de decisiones del clínico

Para poder identificar estas asincronías paciente-ventilador de forma temprana, intervenir a tiempo y adecuar la ventilación mecánica a sus necesidades, es fundamental la monitorización continua y exhaustiva durante todo el curso de la ventilación mecánica”, explica el Dr. Rafael Fernández, médico intensivista y coautor del estudio.

Sin embargo, el clínico no tiene la capacidad para la comprensión e interpretación en tiempo real de las múltiples señales y parámetros que generan los dispositivos médicos conectados a un paciente. Por estos motivos, añade el Dr. Fernández, “es fundamental contar con tecnologías adecuadas y diseñadas para este fin. Por tanto, este estudio respalda el importante rol que desempeña la inteligencia artificial aplicada al entorno hospitalario como una herramienta de optimización y procesado de la información que facilite la toma ágil de decisiones clínicas y, en definitiva, ayude a mejorar la atención del paciente crítico”.

 

Referencia del artículo en Revisa Critical Care Medicine

Magrans R, Ferreira F, Sarlabous L, López-Aguilar J, Gomà G, Fernandez-Gonzalo S, Navarra-Ventura G, Fernández R, Montanyà J, Kacmarek R, Rué M, Forné C, Blanch L, de Haro C, Aquino-Esperanza J, for the ASYNICU group. The Effect of Clusters of Double Triggering and Ineffective Efforts in Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2022 Feb 7. doi: 10.1097/CCM.0000000000005471. Online ahead of print.

Better Care obtiene el marcado CE para BC Workstation, aplicación web para la visión retrospectiva y centralizada de toda la información vital del paciente
Better Care obtiene el marcado CE para BC Workstation, aplicación web para la visión retrospectiva y centralizada de toda la información vital del paciente 150 150 Better Care

Better Care, empresa biotecnológica que desarrolla soluciones de software innovadoras basadas en inteligencia artificial para la atención, seguimiento y supervisión del paciente con monitorización continua, ha obtenido el marcado CE de conformidad para BC Workstation, parte de la plataforma de conectividad BC Link, de la propia compañía. La marca CE acredita que Better Care cumple con los requisitos de seguridad y salud para software sanitario clase IIB que describe el marco normativo europeo en la Directiva 98/79/CE para este tipo de productos.

BC Workstation es una aplicación web diseñada para su uso en áreas de cuidados críticos como UCI, URPA, UCI de cardiología o unidades de Urgencias y que ofrece una visión retrospectiva y centralizada de toda la información monitorizada en los dispositivos médicos conectados a un paciente. Como detalla el Dr. Josep Maria Nicolás, médico intensivista en el Hospital Clínic de Barcelona. la conectividad y compatibilidad de sistemas ayuda a optimizar los flujos de trabajo; la monitorización del paciente en remoto y la productividad del personal clínico con el consiguiente efecto positivo sobre la gestión sostenible del hospital”.

Dependiendo de las necesidades específicas de cada hospital o unidad de críticos, BC Workstation está disponible en tres opciones diferentes: BC Cardiac Workstation, estación de trabajo remota de cardiología y   hemodinámica; BC Vent Workstation, de ventilación mecánica y BC Advanced Workstation, versión que aúna las dos opciones anteriores.

Análisis retrospectivo de toda la información vital del paciente en una sola aplicación

Como todas las aplicaciones de software de Better Care y que son innovaciones incrementales a partir de su sistema de conectividad global BC Link, BC Workstation permite la revisión, en alta resolución, de toda la información clínica monitorizada en los diferentes dispositivos y fabricantes que conviven en un hospital. Y es que, como explica el Dr. Nicolás, un paciente monitorizado genera millones de datos aislados que provienen de dispositivos médicos con diferentes formatos y protocolos de comunicación y que han de ser interpretados de manera efectiva”. En este sentido, BC Workstation amplía el acceso a información relevante del paciente con detalle desde el punto de vista de cardiología, hemodinámico y de su mecánica ventilatoria desde su ingreso hasta su alta.

Además, el conjunto de datos al que accede BC Workstation, almacenados según lo definido por el estándar CDA (Arquitectura de Documentos Clínicos), puede exportarse y aprovecharse en diferentes áreas hospitalarias como EMR, HIS, PACS, etc.

Interoperabilidad de datos hospitalaria completa

BC Link proporciona interoperabilidad hospitalaria a través de BC MView, aplicación que captura la información clínica de los dispositivos médicos y que es, además, capaz de comunicarse e intercambiar datos con los diferentes sistemas de información que operan en un hospital. Esta interoperabilidad se traduce en una integración completa con sistemas departamentales, sistemas de almacenamiento de imágenes cardiológicas y Data warehouse; integración de la historia clínica electrónica del paciente, así como integración con el resto de las áreas del hospital como sistemas IoT, distribución y gestión de alarmas. Toda esta tecnología posibilita el continuo asistencial del paciente gracias al flujo constante de datos durante todo su itinerario asistencial, desde el transporte de emergencias, estancia hospitalaria, alta y seguimiento post-hospitalario.

Información en remoto

BC Workstation permite consultar la información vital detallada del paciente a través de una aplicación web apta para ordenadores, smartphones y cualquier navegador web mediante una interfaz completa e intuitiva. Al mismo efecto, las diferentes pestañas de la aplicación permiten una navegación fácil y progresiva, el seguimiento de eventos, la evolución por tendencias y el análisis cardiológico retrospectivo.

Xavier García Ordoñez, nuevo Consejero Delegado de Better Care
Xavier García Ordoñez, nuevo Consejero Delegado de Better Care 751 608 Better Care

Better Care, empresa biotecnológica que desarrolla soluciones de software innovadoras basadas en inteligencia artificial para la gestión hospitalaria, ha nombrado a Xavier García Ordóñez, como nuevo Consejero Delegado.

García Ordoñez se incorpora a la compañía en un momento idóneo en el que las políticas públicas se dirigen hacia la renovación del sistema sanitario y la digitalización como estrategia para la recuperación y la transformación social, económica y administrativa. Precisamente, los fundamentos de la compañía se adecúan a estas políticas con palancas como la inteligencia artificial y la interoperabilidad e integración de sistemas para facilitar la investigación, la toma de decisiones del equipo sanitario y, en definitiva, poder ofrecer una medicina 5P (poblacional, preventiva, predictiva, personalizada y participativa).

García Ordoñez ha cursado estudios de Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y posgraduado en Análisis de Riesgo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Por otra parte, dispone también del Certificado de Asesor Financiero Europeo por el Institut d’Estudis Financers (IEF), entre otros estudios dentro de los sectores de la salud y financiero.

Experto en sistemas sanitarios europeos y negocio bancario, tiene una amplia trayectoria profesional en la dirección y gestión de equipos de acceso al mercado, departamentos comerciales y de ventas en compañías multinacionales como Smith & Nephew y Dexcom; y también en otras compañías de ámbito nacional como Caixa Catalunya. En el entorno del emprendimiento, es fundador de Addinet Healthcare Partners, consultoría de estrategia y operaciones en el entorno sanitario.

García Ordoñez es un firme defensor de la colaboración público-privada como estrategia para una mayor eficacia, eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. De hecho, este modelo fue un factor clave para la fundación de Better Care y es también un elemento fundamental para la gestión de la compañía. En este sentido, desde sus inicios en 2010 como un proyecto del área de innovación dentro del Hospital Parc Taulí de Sabadell para resolver sus necesidades reales. A día de hoy, centros hospitalarios de referencia mundial de Europa,  América, África y Asia ya han incorporado la tecnología de Better Care en su sistema de tratamiento de datos.

En el ámbito de la docencia, García Ordoñez es profesor asociado de EADA Business School como experto en acceso al mercado y tecnología sanitaria, además de participar en diversos seminarios y conferencias. Asimismo, ha publicado artículos sobre gestión de equipos y sobre el entorno sanitario y es coautor del libro “Todo lo que debe saber sobre Market Access y Relaciones Institucionales.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
We use analytical and statistical cookies from Google Analytics, with the sole purpose of knowing the level of recurrence of visitors and the contents that are more interesting in order to improve our services and statistics. By clicking "Accept", you consent to the use of Google Analytics cookies, and if you want to customize the cookies click on "Preferences". For more information read our cookie policy.